I FTP-planen förvaltar FPK den förmånsbestämda planen avdelning 2. Planen baseras på ett kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation, FAO och Forena samt ett kollektivavtal mellan FAO, Akavia och Sveriges Ingenjörer.

Pensionsadministrationen är utlagd till PRI Pensions- och stiftelsetjänst AB, backoffice är utlagd till Wahlstedt Sageryd Finaincial Services AB och den tekniska förvaltningen av FPKs direktägda fastigheter är utlagd till AKIFA Förvaltning AB.

Antalet försäkrade uppgår till ca 22 000 och antalet medlemsbolag är 95 stycken. Utbetalda försäkringsersättningar uppgick under år 2022 till 487 Mkr och förvaltat kapital uppgick per sista december 2022 till cirka 17 Mdr.