Försäkringsbranschens Pensionskassa

Besöksadress

Brahegatan 20, 1 tr,

114 37 Stockholm

Postadress

FPK
Box 18
101 20 Stockholm

 

Administration av pensioner är utlagd hos Skandikon

0771-530 000, fpk@skandikon.se

Alvarsson Tobias, avdelningschef Försäkringsadministration
073-084 97 98, tobias.alvarsson@skandikon.se

 

Faktureringsadress

FPK
c/o Skandikon Dokumenthantering
R921
106 53 Stockholm

 

Kontaktpersoner

Caroline Örtengren, VD
08-665 07 50, caroline.ortengren@fpk.se

Anders Evander, CIO, fastighetschef
08-665 07 50, anders.evander@fpk.se

Erik Johansson, Aktuarie
+46 73- 821 53 04, erik.johansson@fpk.se

Evelina Olsson, Verksamhetscontroller

+46 73- 821 55 03, evelina.olsson@fpk.se 

 

Klagomål

Skandikon Administration AB administrerar FPKs tjänstepensionsförsäkringar. Det är därför du vänder dig till oss om du har ett klagomål.

Missförstånd kan uppstå eller att man tycker att något har blivit fel och vi vill säkerställa att varje kund känner att de får den hjälp de behöver.

Med klagomål avses en försäkrad som i ett enskilt ärende framför konkret missnöje med vår hantering av ett pensionsförsäkringsärende eller om man är missnöjd med ett beslut om rätt till pension eller annan försäkringsersättning.

Följande är inte att betrakta som klagomål:

  • Allmänna synpunkter och generellt missnöje.
  • Missnöje som måste anses ha ringa betydelse för kunden. Exempel är påpekande om fel som rättas till direkt utan vidare utredningar.

Kontakt
Du kan vända dig med klagomål till:

E-post: klagomalsansvarig.fpk@skandikon.se

Eller med frågor till:

Telefon: 0771-530 000

 

Svarstid
Ett klagomålsärende besvaras så snart som möjligt men vi återkopplar alltid inom två veckor från det att vi tagit emot klagomålet. Om vi bedömer att vi inte kan ge ett slutligt svar inom 14 dagar återkommer vi med status i ärendet och när man kan beräknas få svar på sitt klagomål.

Vi tar bara emot klagomål skriftligt och svarar också alltid med ett skriftligt svar.

 

Hur vi hanterar ett klagomål
Kundklagomål hanteras genom dualitet, dvs. att samma person som har handlagt ett kundärende inte ska ansvara för besvarandet och beslutsfattandet i ett klagomålsärende.

En synpunkt eller ett klagomål som framförs till oss hanteras i första hand av den tjänsteman som har handlagt ärendet och handläggaren försöker tillsammans med kunden reda ut frågan.

Om ärendet gäller ett beslut om pension- eller försäkringsersättning diskuterar handläggaren alltid ärendet i första hand med avdelningschefen för försäkringsadministration och i andra hand med klagomålsansvarig.

Om vi har handlagt ärendet på ett felaktigt sätt, har gett felaktig information eller fattat ett felaktigt beslut rättar vi och informerar om ändringen.

Om vi avvisar klagomålet skickar vi skriftlig information som innehåller motiveringen till att klagomålet avvisas, samt vilka möjligheter som kunden har att föra ärendet vidare inom Skandikon.

Vill man ha stöttning gällande sitt klagomål kan man få vägledning från Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå eller genom att vända sig till den kommunala konsumentvägledningen.

 

Om vi fortfarande inte är överens
Om vi fortfarande inte är överens kan man vända sig till Allmänna reklamationsnämnden – FTP nämnden och få sin tvist prövad. Man kan också vända sig till Allmän Domstol.