Försäkringsbranschens Pensionskassa

Besöksadress

Brahegatan 20, 1 tr,

114 37 Stockholm

Postadress

FPK
Box 18
101 20 Stockholm

 

Administration av pensioner är utlagd hos PRI Pensions- och stiftelsetjänst AB

Telefon 08-679 06 60, ftp@pri.se
Öppettider:
juni – augusti 09.00-11.00 och 12.00-15.00
september – maj 9.00-11.00 och 12.00-16.00

Ylva Rindmyr, avdelningschef Pensionstjänster
08-679 06 60,  ylva.rindmyr@pri.se

 

Faktureringsadress

Fakturaadress
FPK Försäkringsbranschens Pensionskassa – Tjänstepensionsförening,
c/o PRI Pensions- och stiftelsetjänst AB
Box 5147, 402 23 Göteborg

Fakturor via e-post
fpk.levfaktura@pri.se

 

Kontaktpersoner

Caroline Örtengren, VD
08-665 07 50, caroline.ortengren@fpk.se

Anders Evander, CIO, fastighetschef
08-665 07 50, anders.evander@fpk.se

Erik Johansson, Aktuarie
073- 821 53 04, erik.johansson@fpk.se

Evelina Olsson, Verksamhetscontroller

073- 821 55 03, evelina.olsson@fpk.se 

 

Klagomål

PRI Pensions- och stiftelsetjänst AB administrerar FPKs tjänstepensionsförsäkringar. Det är därför du vänder dig till PRI om du har ett klagomål. Hantering av klagomål är kostnadsfritt.

Missförstånd kan uppstå eller att man tycker att något har blivit fel och vi vill säkerställa att varje kund känner att de får den hjälp de behöver.

Med klagomål avses en försäkrad som i ett enskilt ärende framför konkret missnöje med vår hantering av ett pensionsförsäkringsärende eller om man är missnöjd med ett beslut om rätt till pension eller annan försäkringsersättning.

 

Framföra klagomål

För att framföra ett klagomål kan du fylla i ett webbformulär på PRI Pensions- och stiftelsetjänst ABs webbplats.

Du kan också framföra klagomål via telefon, mail och brev.

Telefonnummer, klagomålsansvarig: 08-679 06 00. Maildress: klagomal@pri.se. Postadress: PRI, Klagomål privat, Box 7504, 103 92 Stockholm.

 

Svarstid
Ett klagomålsärende besvaras så snart som möjligt men vi återkopplar alltid inom två veckor från det att vi tagit emot klagomålet. Om vi bedömer att vi inte kan ge ett slutligt svar inom 14 dagar återkommer vi med status i ärendet och när man kan beräknas få svar på sitt klagomål. Vi svarar alltid med ett skriftligt svar oavsett om kontakt skett muntligen.

 

Hur vi hanterar ett klagomål
Kundklagomål hanteras genom dualitet, dvs. att samma person som har handlagt ett kundärende inte ska ansvara för besvarandet och beslutsfattandet i ett klagomålsärende.

En synpunkt eller ett klagomål som framförs till oss hanteras i första hand av den tjänsteman som har handlagt ärendet och handläggaren försöker tillsammans med kunden reda ut frågan.

Om ärendet gäller ett beslut om pension- eller försäkringsersättning diskuterar handläggaren alltid ärendet i första hand med gruppchefen för Pensionstjänster och i andra hand med klagomålsansvarig.

Om vi har handlagt ärendet på ett felaktigt sätt, har gett felaktig information eller fattat ett felaktigt beslut rättar vi och informerar om ändringen.

Om vi avvisar klagomålet skickar vi skriftlig information som innehåller motiveringen till att klagomålet avvisas, samt vilka möjligheter som kunden har att föra ärendet vidare inom PRI.

 

Om du inte är nöjd med omprövningen av ditt ärende kan du höra av dig till:

 

Ansvarig för klagomål

Ylva Rindmyr, avdelningschef Pensionstjänster
08-679 06 60,  ylva.rindmyr@pri.se

 

Vill man ha stöttning gällande sitt klagomål kan man få vägledning från Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumentverket (Hallå konsument) eller genom att vända sig till den kommunala konsumentvägledningen.

 

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
eller telefon 0200-22 58 00

Läs mer på Konsumenternas Försäkringsbyrås webbplats.

 

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
eller telefon 0200-22 58 00

Läs mer på Konsumenternas Försäkringsbyrås webbplats.

 

Konsumentverket (Hallå konsument)
Box 41
651 02 Karlstad
eller telefon 0771-525 525

Läs mer på Konsumenternas Försäkringsbyrås webbplats.

 

Om vi fortfarande inte är överens kan man vända sig till Allmänna reklamationsnämnden – FTP nämnden och få sin tvist prövad.

 

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

ARN prövar utan kostnad privatpersoners tvister mot näringsidkare, läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats.

 

Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende, läs mer på Sveriges Domstolars webbplats.