Försäkringsbranschens Pensionskassa försäkringsförening (FPK) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi inhämtar och som behandlas av oss eller av företag som FPK anlitar för att bedriva verksamheten. Med personuppgiftsansvarig menas den juridiska person som bestämmer vilka personuppgifter som ska behandlas och för vilket ändamål. FPK behandlar dina personuppgifter med stor försiktighet för att skydda din personliga integritet.

De personuppgifter FPK samlar in om dig (alternativt om medförsäkrad, inbetalare eller förmånstagare) behandlas enligt vid var tid gällande lagar och förordningar för verksamheten. Inhämtade uppgifter kan bl.a. vara namn- och adressuppgifter, personnummer, uppgift om ekonomisk situation (konto- och löneuppgifter) och tidvis uppgift om hälsotillstånd. I första hand inhämtar och hanterar FPK personuppgifter från medlemsbolag och medlemmar i FPK. Uppgifterna samlas in och behandlas för att FPK ska kunna ingå och fullgöra försäkringsavtal och för att vidta åtgärder som har begärts av dig innan och efter ett avtal har träffats. Personuppgifterna behandlas också för att vi ska kunna ge god kundservice och som underlag för aktuariella beräkningar och avstämningar. I de fall behandlingen avser uppgifter om hälsotillstånd utgör grunden för sådan behandling att det är nödvändigt för att FPK ska kunna fullgöra skyldigheter enligt kollektivavtal. FPK tillåter inte att leverantörer vi anlitar använder personuppgifterna för annat ändamål och syfte än det som FPK har specificerat. Detta regleras via avtal som har ingåtts mellan FPK och utvalda leverantörer, vilka innefattar bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas för FPK:s räkning.

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig (informationen har du också rätt att få i ett maskinläsbart format). Detta kan du begära skriftligt, antingen på mail@fpk.se eller FPK, Box 18, 101 20 Stockholm. Du kan även välja att kontakta Skandikon Pensionsadministration KB (FPKs leverantör av försäkrings- och pensionsadministration, www.skandikon.se) genom att fylla i ”Blankett för beställning av registerutdrag” och skicka till Skandikon, Box 14, 101 20 Stockholm, alternativt direkt till FPKs övriga aktuella leverantör. Det är också till endera av dessa som du ska vända dig om du önskar begära rättelse av felaktig eller missvisande personuppgift, radering av personuppgifter i vissa fall, alternativt begära begränsning eller komplettering av personuppgifter. Du har också rätt, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

För att FPKs register över personuppgifter ska hållas aktuella kan FPK komma att komplettera personuppgifterna löpande med uppgifter från offentliga register, exempelvis SPAR (statens person- och adressregister).

Vi lämnar inte ut uppgifter till utomstående annat än i de fall då 1) det särskilt överenskommits mellan dig och oss, 2) om det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra lagstadgad skyldighet, exempelvis kan uppgifterna lämnas till myndigheter såsom Finansinspektionen, Skatteverket och försäkringskassan. Därtill skickas uppgifter till pensionsmyndigheten och Min Pension, eller 3) till de uppdragstagare som utför uppdrag för FPK:s räkning.

Uppgifter om dig såsom namn, kontaktuppgifter samt uppgifter om ditt engagemang behandlas i FPKs medlemsregister. Dina personuppgifter sparas normalt i 10 år efter det att den sista utbetalningen till ersättningsberättigad gjorts enligt försäkringsavtalet eller den längsta tid som behövs för att kunna behandla eventuella anspråk på försäkringsersättning.

Vid eventuella klagomål kan du vända dig till FPKs klagomålsansvarig på klagomalsansvarig.fpk@skandikon.se. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), https://www.imy.se/.

Kontakta oss på mail@fpk.se eller adressen nedan om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig

Försäkringsbranschens Pensionskassa, FPK
Org. nr 802005-6142
101 20 Stockholm
Telefon 08-508 913 00