Försäkringsbranschens Pensionskassa – Tjänstepensionsförening (FPK) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi inhämtar och som behandlas av oss eller av företag som FPK anlitar för att bedriva verksamheten. Med personuppgiftsansvarig menas den juridiska person som bestämmer vilka personuppgifter som ska behandlas och för vilket ändamål. FPK behandlar dina personuppgifter med stor försiktighet för att skydda din personliga integritet.

 

De personuppgifter FPK samlar in om dig (alternativt om medförsäkrad, inbetalare eller förmånstagare) behandlas enligt vid var tid gällande lagar och förordningar för verksamheten. Inhämtade uppgifter kan bl.a. vara namn- och adressuppgifter, personnummer, uppgift om ekonomisk situation (konto- och löneuppgifter) och tidvis uppgift om hälsotillstånd. I första hand inhämtar och hanterar FPK personuppgifter från medlemsbolag och medlemmar i FPK. Uppgifterna samlas in och behandlas för att FPK ska kunna ingå och fullgöra försäkringsavtal och för att vidta åtgärder som har begärts av dig innan och efter ett avtal har träffats. Personuppgifterna behandlas också för att vi ska kunna ge god kundservice och som underlag för aktuariella beräkningar och avstämningar. I de fall behandlingen avser uppgifter om hälsotillstånd utgör grunden för sådan behandling att det är nödvändigt för att FPK ska kunna fullgöra skyldigheter enligt kollektivavtal. FPK tillåter inte att leverantörer vi anlitar använder personuppgifterna för annat ändamål och syfte än det som FPK har specificerat. Detta regleras via avtal som har ingåtts mellan FPK och utvalda leverantörer, vilka innefattar bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas för FPKs räkning.

 

Dina rättigheter

Som registrerad hos FPK har du rättigheter. Vill du utöva dina rättigheter eller har frågor om FPKs behandling av dina uppgifter, kan du kontakta FPKs dataskyddsombud enligt kontaktuppgifter nedan.

 

Rätt till information

Du har rätt att begära ut ett besked om huruvida FPK behandlar dina personuppgifter, samt att få ett registerutdrag på detta.

 

Rätt till rättelse

Om du anser att dina personuppgifter är ofullständiga eller felaktiga har du rätt att få dessa kompletterade eller rättade.

 

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att göra invändning mot FPKs behandling av dina personuppgifter. Om FPK inte kan visa att det finns tvingande och berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste FPK upphöra behandlingen av dina uppgifter.

 

Rätt till begränsning

Under vissa omständigheter, exempelvis om du har invänt mot behandlingen, kan du begära en begränsning av dina uppgifter.

 

Rätt till radering

Under vissa omständigheter, har du även rätt att radera dina personuppgifter. Om dina uppgifter behövs för att FPK ska kunna fullgöra sitt uppdrag eller framgår av en allmän handling har FPK ingen möjlighet att radera dina personuppgifter.

 

Rätt att flytta dina personuppgifter

Om FPK behandlar dina personuppgifter för att uppfylla ett avtal kan du i vissa fall få möjlighet att få ut uppgifterna som rör dig för att använda till något annan. Exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

 

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig (informationen har du också rätt att få i ett maskinläsbart format). Detta kan du begära skriftligt, antingen på mail@fpk.se eller FPK, Box 18, 101 20 Stockholm. Du kan även välja att kontakta PRI Pensions- och stiftelsetjänst AB (FPKs leverantör av försäkrings- och pensionsadministration, PRI Pensions- och stiftelsetjänst AB) genom att fylla i ”Blankett för beställning av registerutdrag” och skicka till Försäkringsbranschens Pensionskassa, C/O PRI Pensionstjänst, Box 7504, 103 92 Stockholm, alternativt direkt till FPKs övriga aktuella leverantör. Det är också till endera av dessa som du ska vända dig om du önskar begära rättelse av felaktig eller missvisande personuppgift, radering av personuppgifter i vissa fall, alternativt begära begränsning eller komplettering av personuppgifter. Du har också rätt, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

 

För att FPKs register över personuppgifter ska hållas aktuella kan FPK komma att komplettera personuppgifterna löpande med uppgifter från offentliga register, exempelvis SPAR (statens person- och adressregister). Vi lämnar inte ut uppgifter till utomstående annat än i de fall då 1) det särskilt överenskommits mellan dig och oss, 2) om det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra lagstadgad skyldighet, exempelvis kan uppgifterna lämnas till myndigheter såsom Finansinspektionen, Skatteverket och försäkringskassan. Därtill skickas uppgifter till pensionsmyndigheten och Min Pension, eller 3) till de uppdragstagare som utför uppdrag för FPKs räkning. Uppgifter om dig såsom namn, kontaktuppgifter samt uppgifter om ditt engagemang behandlas i FPKs medlemsregister. Dina personuppgifter sparas normalt i 10 år efter det att den sista utbetalningen till ersättningsberättigad gjorts enligt försäkringsavtalet eller den längsta tid som behövs för att kunna behandla eventuella anspråk på försäkringsersättning. Vid eventuella klagomål kan du vända dig till FPKs klagomålsansvarig på ylva.rindmyr@pri.se eller vända dig till FPKs dataskyddsombud, du har även rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), https://www.imy.se/. Kontakta oss på mail@fpk.se eller evelina.olsson@fpk.se om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

 

Personuppgiftsansvarig

Försäkringsbranschens Pensionskassa, FPK
Org. nr 802005-6142
101 20 Stockholm
Telefon 08-508 913 00

 

Dataskyddsombud

Evelina Olsson
E-post: evelina.olsson@fpk.se
Brev: Evelina Olsson, Brahegatan 20, 114 37 Stockholm
Telefon:  073- 821 55 03

 

Klagomålsansvarig

Klagomålsansvarig

ylva.rindmyr@pri.se

mail@fpk.se

 

Integritetsskyddsmyndigheten

https://www.imy.se/