Vad händer när du börjar din anställning?

Är du 25 år eller äldre och ny i FTP 1 eller haft mer än en månads uppehåll från FTP 1 kommer du få brev från Valcentralen. Brevet, som normalt skickas under din andra anställningsmånad, innehåller bl.a. information om hur du väljer försäkringsbolag för din ålderspension. Du får då också möjlighet att välja till det frivilliga förstärkta familjeskyddet.

Pensionsmedförande lön

Med lön avses i denna broschyr den pensionsmedförande lönen. All kontant utbetalad bruttolön räknas som pensionsmedförande lön. Kostnadsersättningar är däremot inte pensionsmedförande och det oavsett om de är skattepliktiga eller inte.

Basbelopp

De olika ersättningarna i FTP är kopplade till prisbasbeloppet, det förhöjda prisbasbeloppet och inkomstbasbeloppet. De värden i kronor som anges i broschyren är beräknade med de basbelopp som gäller för 2018. Prisbasbelopp 45 500 kronor Förhöjt prisbasbelopp 46 500 kronor Inkomstbasbelopp 62 500 kronor

Ålderspension

Din arbetsgivare betalar varje månad en premie till en pensionsförsäkring för din ålderspension. Premien beräknas på den kontant utbetalda bruttolönen och är 4,9 % för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp dividerat med 12, vilket för 2018 blir 39 063 kr/mån. För lönedelar däröver är premien 30,5 %. Premien betalas från och med den månad du fyller 25 år och till och med månaden innan du fyller 65 år. Premie betalas också vid sjukdom, vård av sjukt barn och föräldraledighet. Du väljer själv i vilket/vilka försäkringsbolag premierna ska placeras. Du väljer också om du vill placera premien i en så kallad traditionell pensionsförsäkring, som ger en viss garanterad avkastning, eller i en fondförsäkring, där avkastningen är beroende av hur fonden utvecklas. Minst hälften av premien måste placeras i en traditionell pensionsförsäkring. Se vidare information hos Valcentralen. Ålderspensionen kan betalas ut tidigast från det du blir 55 år. Pensionen betalas ut så länge som du lever eller under en kortare tid om du så vill. Kortaste utbetalningstid är 5 år. Hur stor din ålderspension blir beror på hur stora premier som betalas in för dig, vilken avkastning du får på dina premier samt under hur lång tid du tar ut pensionen.

Deltidspension

Från 62 års ålder finns möjlighet till deltidspension. Ansökan om deltidspension görs skriftligen till arbetsgivaren senast sex månader innan deltidspensionen ska börja gälla. Av ansökan ska bl.a. framgå vilken sysselsättningsgrad som avses. En närmare kommentar till reglerna om deltidspension finns i bilaga 5 till FTP 17 som finns att ladda ner från FAO:s hemsida.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att pensionen övergår till make/maka/registrerad partner/sambo/barn när du avlider. Vem som ska få pensionen bestäms genom ett förmånstagarförordnande. En pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd upphör när du avlider. Det sker därmed inga pensionsutbetalningar från försäkringen efter dödsfallet. Du väljer om du vill ha din ålderspension med återbetalningsskydd eller utan. Väljer du återbetalningsskydd blir din egen ålderspension lägre än vad den skulle ha blivit utan återbetalningsskyddet. Valet om återbetalningsskydd gör du hos Valcentralen. Om du väljer återbetalningsskydd senare än vid första möjliga valtillfälle eller mer än tolv månader efter en familjehändelse krävs en hälsodeklaration. Med familjehändelse menas att ingå äktenskap, registrera partnerskap, att bli sambo eller att få barn.

Ersättning vid sjukdom

Vid sjukfrånvaro upp till 90 dagar får du ersättning från arbetsgivaren och från Försäkringskassan. När sjukfrånvaron pågått i mer än 90 dagar i följd eller om du varit sjuk vid flera tillfällen i sammanlagt mer än 105 dagar under en 12-månadersperiod, utbetalas sjukpension genom FTP. Den kompletterar ersättningen från Försäkringskassan. Sjukpensionens storlek är beroende av din lön, hur länge du är sjuk och om du är sjukskriven på heltid eller deltid. Lönegränserna baseras på hur prisbasbeloppet respektive inkomstbasbeloppet utvecklas. Blir du partiellt sjukskriven utbetalas sjukpension i proportion till sjukskrivningsgraden.
Lönedel kr/månUnder period när sjukpenning utbetalas från försäkringskassanUnder period när sjuk- /aktivitetsersättning utbetalas från försäkringskassan
Dag 91-360Dag 361-
-32 81310 %0%15 %
32 813 - 43 75010 %0 %65 %
43 750 - 123 83365 %65%65 %
123 833 - 185 75032,5%32,5%32,5%

Pension till efterlevande vid dödsfall

Om du avlider under anställningstiden får dina efterlevande pension genom det obligatoriska familjeskyddet. Genom att teckna ett förstärkt familjeskydd kan du ge dina efterlevande ytterligare pension.

Obligatoriskt familjeskydd

Skyddet gäller för alla tjänstemän från 18 till 65 års ålder och innebär att om du avlider innan du har fyllt 65 år utbetalas en efterlevandepension till den/de personer du valt som förmånstagare. Premien för det obligatoriska familjeskyddet betalas av din arbetsgivare. Pensionens storlek beror på din ålder vid dödsfallet. Pensionen, som är fastställd i förhöjda prisbasbelopp per år, utbetalas under 5 år.
Ålder vid dödsfallPension fhpbb/årkr/mån 2023
18 – 356,528 979
36 – 454,017 833
46 – 552,08 917
56 – 641,04 458
För det obligatoriska familjeskyddet finns ett generellt förmånstagarförordnande som innebär att pensionen i första hand utbetalas till make/maka, registrerad partner eller sambo och i andra hand till arvsberättigade barn. Vill du ha andra mottagare av pensionen kan du ändra det generella förmånstagarförordnandet genom ett särskilt förmånstagarförordnande som görs skriftligen till Valcentralen. På Valcentralens hemsida finns en blankett för detta. Möjliga mottagare är begränsat till den nära familjekretsen. Har du gjort ett särskilt förmånstagarförordnande är det extra viktigt att vara uppmärksam och hålla det uppdaterat. Du bör se över det om din familjesituation förändras, t.ex. om ett samboförhållande upphör, annars finns det risk för att pensionen utbetalas till ”fel person”.

Förstärkt familjeskydd

Har du fyllt 25 år kan du välja till ett förstärkt familjeskydd. Det är en efterlevadepension som du själv betalar för. Betalningen tas från premien till din ålderspension, vilket innebär att din egen ålderspension blir lägre. Vill du ha det förstärkta familjeskyddet ska du göra två val. Dels hur stor efterlevandepensionen ska vara och dels under hur många år den ska utbetalas. Efterlevandepensionens storlek är fastställd i prisbasbelopp per år. Du kan välja mellan
Antal pbb/årPension 2023, kr/mån
14 375
28 750
313 125
417 500
Utbetalningstiderna är 5, 10, 15 eller 20 år. Beloppet utbetalas om du avlider mellan 25 och 65 års ålder. Utbetalningarna upphör dock senast den månad när du skulle ha fyllt 70 år. Efterlevandepensionen utbetalas till förmånstagare enligt samma regler som gäller för det obligatoriska familjeskyddet (se ovan). Du kan ha olika förmånstagare till det obligatoriska familjeskyddet och det förstärkta familjeskyddet. Om du väljer det förstärkta familjeskyddet senare än vid första möjliga valtillfälle eller mer än tolv månader efter en familjehändelse krävs en hälsodeklaration. Med familjehändelse menas att ingå äktenskap, registrera partnerskap, att bli sambo eller att få barn. När redan samboende eller registrerade partner gifter sig med varandra anses det dock inte som en familjehändelse.

Förskydd

Innan du fått möjlighet att besluta om du ska ha det förstärkta familjeskyddet eller inte, omfattas du av ett förskydd. Det innebär att ett belopp på 7 583 kr/mån utbetalas till dina förmånstagare om du skulle avlida under förskyddstiden. Utbetalningarna görs under fem års tid. Förskyddet gäller från den dag du tillträder anställningen alternativt fyller 25 år till och med tre månader efter det att du fått möjlighet att välja försäkringsbolag för din ålderspension.

Livförsäkring vid dödsfall – TGL

Utöver familjeskyddet omfattas du även av en tjänstegrupplivförsäkring, TGL. Försäkringen bekostas av din arbetsgivare och försäkringsbolag är det försäkringsbolag din arbetsgivare skrivit avtal med. För att få hel TGL krävs att din anställning omfattar minst 15 tim/ vecka. För mer utförlig information hänvisas till din arbetsgivare.

Huvudreglerna för TGL är:

Vid dödsfall under anställningstiden, längst till 70 års ålder, utbetalas ett engångsbelopp. Vid dödsfall före 55 år ålder utbetalas sex prisbasbelopp (273 000 kr år 2018). Från 55 års ålder minskas beloppet med ett halvt prisbasbelopp per år fram till 64 års ålder då försäkringsbeloppet är ett prisbasbelopp. Utbetalningen görs till förmånstagaren. Det generella förmånstagarförordnandet innebär att utbetalningen i första hand sker till make/maka/registrerad partner, i andra hand till barn och i tredje hand till föräldrar. Du kan genom ett särskilt förmånstagarförordnande välja annan förmånstagare, till exempel sambo. Har man gjort ett eget förmånstagarförordnande är det extra viktigt att vara uppmärksam och se över det om familjesituationen förändras, till exempel om ett samboförhållande upphör. Annars finns det risk för att utbetalningen sker till ”fel person”. Vill du ha ett särskilt förmånstagarförordnandet eller ändra förmånstagarförordnandet för din TGL gör du det skriftligen hos det försäkringsbolag som din arbetsgivare har avtal med. Har du barn under 20 år utbetalas även ett engångsbelopp till dem om du avlider. Beloppet sänks successivt tills barnet fyller 20 år. Till barn som inte har fyllt 17 år utbetalas 91 000 kr, till barn mellan 17 och 19 år 68 250 kr och till barn som har fyllt 19 men inte 20 år utbetalas 45 500 kr. Skulle din make/maka/sambo/registrerade partner avlida och hen inte omfattas av TGL i sin anställning utbetalas ett försäkringsbelopp om ni har barn under 17 år. Försäkringsbeloppet till dig är 22 750 kr och till varje barn under 17 år 45 500 kr.

Inkomstskatt

Sjukpension och ålderspension beskattas som inkomst av tjänst. Förmånstagarna till de olika efterlevandepensionerna betalar också inkomstskatt. På ersättningar genom tjänstegrupplivförsäkringen, TGL, betalas ingen inkomstskatt.

”Valcentralen” är valcentral

”Valcentralen” är valcentral för FTP och administrerar alla försäkringsval samt ändring av förmånstagarförordnande. Premieberäkning, premieuppbörd och insättning av premier i de olika försäkringarna görs också genom Valcentralen.

Försäkringsbolag

För ålderspensionen finns flera försäkringsbolag att välja mellan. Se närmare information om detta på Valcentralens hemsida. Om du inte väljer placeras din ålderspension hos Alecta i en traditionell pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd. För sjukpensionen, det obligatoriska familjeskyddet och det frivilliga förstärkta familjeskyddet är Skandia Liv försäkringsbolag. För tjänstegrupplivförsäkringen har din arbetsgivare tecknat avtal med ett försäkringsbolag.

Om du vill veta mer

På Valcentralen – www.valcentralen.se – kan du läsa mer om FTP samt få praktisk information. På FAO:s hemsida – www.fao.se – finns hela FTPavtalet att hämta. Där finns också denna broschyr samt en motsvarande om FTP 2. De olika försäkringsbolagen har också information om FTP. På Valcentralens hemsida finns länkar till försäkringsbolagen. Du kan också vända dig till din arbetsgivare med dina frågor eller till din fackliga organisation. -- Den här broschyren har tagits fram av Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation, FAO.