Välkommen till Försäkringsbranschens Pensionskassa

Pensionsadministration för försäkringsbranschen och dess anställda.

FPK har bytt försäkringsadministration

Den 1:a maj 2022 bytte FPK försäkringsadministration från Skandikon Pensionsadministration AB till PRI Pensions- och stiftelsetjänst AB.

Vad innebär det för FPKs försäkrade/medlemsbolag?
PRI har tagit över ansvaret för att tillhandahålla de aktuella tjänsterna i enlighet med gällande avtal. Fakturering, pensionsutbetalning och kommunikation avseende FTP 2 kommer att hanteras av PRI.

Försäkrade
Du som försäkrad har fått ett välkomstbrev och behöver inte vidta några åtgärder med anledning av bytet.

Medlemsbolag
FPKs medlemsbolag skall teckna ett webbavtal med PRI. Besök gärna PRIs hemsida för vidare information.

Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta:

ftp@pri.se
08-679 06 60

Publiceringsdatum: 2022-05-05

PRI Pensions- och stiftelsetjänst AB

Ukrainakrisen

FPK följer krisen i Ukraina. Invasionen är en humanitär katastrof och våra tankar går till människorna i de krigshärjade områdena och till alla som nu är på flykt.

För att bidra till att hjälpa de utsatta har FPK valt att skänka
40 000kr till Läkare Utan Gränser och UNHCR.

Publiceringsdatum: 2022-03-03

FPK värdesäkrar pensioner

För år 2022 höjer FPK pensionerna med 2,51% vilket motsvarar inflationen det senaste året. Beslutet gäller pensioner under utbetalning (ålders-, efterlevande- och sjukpensioner) samt intjänad pension som ännu inte börjat betalas ut (ålder- och efterlevandepensioner).

Publiceringsdatum: 2021-12-20

Premie för kollektiv riskförsäkring

Den kollektiva riskförsäkringen omfattar försäkringsmomenten; sjukpension, premiebefrielse vid sjukdom, kollektiv slutbetalning, särskild barnpension och särskild änklingspension. Premien för år 2022 kvarstår oförändrad jämfört med 2021 och uppgår till 1,04% för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 3,23% för lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp.

Publiceringsdatum: 2021-12-20

Ny investering

FPK har beslutat att investera i bostäder tillsammans med AFA sjukförsäkringsaktiebolag, PRI Pensionsgaranti, KK-stiftelsen, Bliwa samt Tenzing. Tillsammans bildas ett nytt bolag med namnet Granit Bostad. Syftet är att investera i långsiktigt hållbara bostadsfastigheter i tillväxtorter i Sverige. Det inledande fastighetsbeståndet utgörs av moderna, hållbara hyresfastigheter som kommer från Grön Bostad, ett fastighetsbolag under uppdelning som ägs av Afa Sjukförsäkringsaktiebolag och Byggvesta. Granit Bostad ska expandera genom förvärv av fler hyresfastigheter, främst äldre befintliga bostäder men nyproduktion kan också vara aktuellt med målet att fördubbla fastighetsportföljen på tre års sikt. I dag äger Granit Bostad 5 nyproducerade fastigheter med 500 lägenheter och senare i höst kommer beståndet omfatta 16 fastigheter med 1 500 lägenheter belägna i Stockholm, Malmö och Uppsala till ett värde överstigande fyra miljarder kronor.

– Granit Bostad är en fin möjlighet att investera i hållbara bostäder i svenska tillväxtorter tillsammans med likasinnade investerare. För en pensionskassa är det viktigt med långsiktiga investeringar som genererar stabila kassaflöden, vilket vi tror att Granit Bostad kommer kunna göra, säger Anders Evander, CIO och fastighetschef på Försäkringsbranschens Pensionskassa.

Publiceringsdatum: 2021-05-26

Nya datum för pensionsbesked

FPK har från och med 2021 ändrat datum för utskick av pensionsbesked. Tidigare skickades utskick av pensionsbeståndet ut under hösten, men från och med 2021 kommer utskicken att delats upp i tre delar samt skickas ut under våren. Nedan finns de nya tidpunkterna för utskick och datumen för 2021:

Pensionsbesked (under utbetalningstid)
2:a veckan i februari = 12 februari 2021

Pensionsbesked (fribrev)
2:a veckan i mars = 8 mars 2021

Pensionsbesked (under anställningstid)
1:a veckan i maj = 3 maj 2021

FPK byter pensionsadministratör för den utlagda verksamheten

Efter många år av gott samarbete mellan FPK, Försäkringsbranschens Pensionskassa och Skandikon Pensionsadministration AB, har FPKs styrelse i december 2020 beslutat om flytt av den för tjänstepensionsföreningen utlagda verksamheten avseende bland annat försäkringsadministration från Skandikon till PRI Pensions- och stiftelsetjänst AB*. Beslutet om flytten, som beräknas vara färdigställd i Q2 2022, är ett resultat av en under hösten 2020 genomförd upphandling av FPKs utlagda verksamhet. Flytten innebär ingen påverkan för försäkringstagare, försäkrade eller andra förmånsberättigade. Flyttprojektet, som startar per omgående, drivs gemensamt med PRI, Skandikon och FPK. Leveranserna från Skandikon fortsätter oförändrade under det att förberedelser för övertagandet sker hos PRI. Information om ändrade kontaktuppgifter mm kommer senare. FPK har även från och med januari 2021 flyttat all värdepappershantering från Skandikon till Wahlstedt Sageryd Financial Services AB.

*PRI Pensions- och stiftelsetjänst AB ägs i sin helhet av Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt.

FPK Försäkringsbranschens Pensionskassa Tjänstepensionsförening

Caroline Örtengren, VD.

FPK omvandlas till tjänstepensionsförening

Från och med 2021-01-01 har Försäkringsbranschens Pensionskassa (FPK) fått tillstånd av Finansinspektionen att omvandlas till tjänstepensionsförening. I samband med omvandlingen kommer föreningen byta namn till FPK Försäkringsbranschens Pensionskassa - Tjänstepensionsförening.

ftp-pyramid

Vilka omfattas av FTP-planen?

Försäkringsbranschens Pensionskassa - Tjänstepensionsförening (FPK) – försäkrar FTP-planens pensionsplan. De flesta anställda i försäkringsbolag tillhör denna plan. Undantag finns givetvis men FPK vänder sig till dig som berörs av FTP-planen.

Läs mer om FTP-planen

Vad behöver du administrera?

Följande tjänster administreras i PRIs webbtjänst, med det går även bra att ladda ner blankett nedan och posta till oss.

Anmälan om sjukpension
Friskanmälan
Anmälan om avgång ur tjänst
Samboanmälan
Anmäla anställda för nya medlemsbolag

Årsredovisning 2020

Försäkringsbranschens pensionskassa för räkenskapsåret 1 januari – 31 december

Ladda ner Årsredovisning 2020

Behandling av personuppgifter

Läs mer om hur FPK behandlar dina personuppgifter

Behandling av personuppgifter