Den kollektiva riskförsäkringen omfattar försäkringsmomenten; sjukpension, premiebefrielse vid sjukdom, kollektiv slutbetalning, särskild barnpension och särskild änklingspension. Premien för år 2023 kvarstår oförändrad jämfört med 2022 och uppgår till 1,04% för lönedelar upp till 7,5 förhöjt prisbasbelopp och 3,23% för lönedelar över 7,5 förhöjt prisbasbelopp.