Från och med oktober 2023 införs könsneutrala premier inom FTP2. Införandet innebär att samma antagande om dödlighet för män och kvinnor tillämpas vid bestämning av försäkringspremier för ålderspension och familjepension. Det innebär att försäkringspremier för kvinnor kommer att minska för ålderspension och öka för familjepension. För män gäller det omvända, det vill säga för män kommer premier öka för ålderspension samt minska för familjepension.

 

Innebörd för medlemsbolagen

Införandet innebär att samma antagande om dödlighet för män och kvinnor tillämpas vid bestämning av försäkringspremier för ålderspension och familjepension. Det innebär att försäkringspremier för kvinnor kommer att minska för ålderspension och öka för familjepension. Det omvända gäller för män, det vill säga för män kommer premier öka för ålderspension samt minska för familjepension.

Sett till alla medlemsbolag kommer den totala premiesumman för medlemsbolagen att vara oförändrad. För medlemsbolag vars fördelning mellan män och kvinnor avviker från genomsnittet kommer den totala premiesumman att förändras.

I praktiken kommer premierna avseende ålderspension att öka med cirka fem procent för män och minska med cirka fyra procent för kvinnor. För familjepension kommer premierna att sänkas med cirka 25-30 procent för män och höjas med ca 50 procent för kvinnor.

Det blir även påverkan på premier för vissa anställda vilket beskrivs under nästkommande rubrik. Det gäller försäkrad som har valt en alternativ FTP-lösning (så kallad 10-taggslösning) och den som har valt att göra avstående av premier till sin familjepension till förmån för sin FTPK-försäkring.

 

Innebörd för den försäkrade

På samma sätt som FTP 2-premierna förändras kommer övergången till könsneutrala försäkringspremier även att påverka frilagd premie som kan användas för alternativ FTP-lösning. Det är helt individuellt från person till person hur mycket den premien kommer att öka eller minska. Det är även beroende av om frilagd premie är ”premiedragande” eller om den premien sedan tidigare årsskifte är noll kronor *.

Försäkrad med lön över 7,5 förhöjda prisbasbelopp kan avstå premie till familjepension till förmån för sin FTPK-försäkring. Den premien kan komma att sänkas för män och höjas för kvinnor. Dock är även det beroende av om premien är ”premiedragande” eller om den premien sedan tidigare årsskifte är noll kronor *.

Förmånerna för ålders- och familjepension till premiedragande anställd påverkas inte då förmånerna fortsatt kommer att vara beräknade enligt de procentsatser som gäller för FTP 2-planen. Detsamma gäller för den som har avslutat sin anställning, det vill säga det intjänade fribrevet kommer att vara oförändrat.

Det blir viss påverkan för försäkrade som vid pensionsuttag omfördelar sina ålderspensionsförmåner, det vill säga ändrar utbetalningstid från livslångt till tidsbestämd. Då får man en marginell förändring, högre eller lägre, av den förmån man hade fått före övergång till könsneutral dödlighet.

* Det kan bli noll kronor i frilagd premie eller premie för avstående familjepension när den tänkta förmånen för ålders- och/eller familjepension inom FTP 2 hade varit färdigbetald med nuvarande förutsättningar, det vill säga lönenivå, basbeloppsnivåer etc.

 

Frågor och svar

Eventuella frågor besvaras enklast via ett mejl till harri.holmberg@pri.se.