Blanketter

Anmälan om sjukpension

Ifylls av arbetsgivaren och skickas till Skandikon, ansvarig för sjukpensionens administration. Blanketten finns också på Skandikons e-tjänst för arbetsgivare.

Anmälan om sjukpension

Friskanmälan

Ifylls av arbetsgivaren när den anställde är helt arbetsför. Blanketten finns också på Skandikons e-tjänst för arbetsgivare.

Friskanmälan

Anmälan om avgång ur tjänst

Fylls i av arbetsgivaren när någon slutar före avtalad pensionsålder. Anmälan kan även göras via Skandikons e-tjänst.

Anmälan om avgång ur tjänst

Anmälan om inträde FTP

Fylls i av arbetsgivaren och den anställde så snart anställningsavtalet är klart. OBS två sidor! Gäller anställd som tillhör Avdelning 2 dvs. födda före 1972 och de som enligt övergångsregeln under 2008 valt att avstå från Avdelning 1. TGL via FPK: För alla som tillhör Avdelning 1 fyller arbetsgivaren i blankettens arbetsgivardel.

Anmälan om inträde FPK

Samboanmälan

Fylls i av den försäkrade. Avser enbart familjepension på lönedelar över 7,5 basbelopp.

Samboanmälan